+380686704070

Prekrasa Studio

+380686704070

Публічна оферта

ОФЕРТА про надання послуг

Документ, положення якого викладені нижче по тексту, є пропозицією укласти публічний Договір (публічна оферта) про продаж продукції через сайт Продавця https://www.prekrasa.shop/ (далі – Сайт).Згідно із положеннями ст.ст. 633, 641 Цивільного кодексу України умови публічної оферти та публічного договору є однаковими для всіх Покупців. Першочерговою умовою користування Сайтом, включаючи придбання продукції, є безумовна згода Покупця з цим Договором. Покупець не має права користуватися Сайтом, не володіючи достатньою юридичною правосуб’єктністю на здійснення правочинів. У відповідності до ч. 2 ст. 642 Цивільного кодексу України, реєстрація на Сайті та оплата Продукції Продавця є акцептом даної оферти, що прирівнюється до укладення договору на умовах викладених нижче по тексту. ПРОДАВЕЦЬ: ФОП Нарбут Ольга Андріївна, яка діє на підставі запису в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань №20680000000015181 від 06.09.2007 року, з однієї сторони, тата будь-яка фізична особа, фізична особа-підприємець чи юридична особа, що приєднуються до умов Договору (надалі – Покупець) з метою купівлі продукції через Сайт, які надалі по тексту поіменовані разом як Сторони, а кожна окремо «Сторона», дійшли до взаємної згоди і уклали цей Договір публічної оферти (надалі «Договір») у відповідності до чинного законодавства України про наступне:
У даній оферті, якщо контекст не вимагає іншого, наведені нижче терміни мають такі значення:"Сайт" або "Інтернет-магазин" – сайт Продавця, створений для укладання Договорів купівлі-продажу, після ознайомлення Покупцем з запропонованою Продукцією Продавця на фотознімках дистанційним способом."Продукція" – продукція/товар, що пропонується до продажу, та розміщена на сайті https://www.prekrasa.shop/, що може бути виражено у формі відео, схеми, товару чи будь-яким іншим способом. "Акцепт" - повне та беззастережне прийняття Покупцем умов Договору."Замовлення" - окремі позиції з асортиментного переліку Продукції, вказаних Покупцем під час оформлення замовлення на сайті.
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ1.1. За даним Договором Продавець бере на себе зобов’язання в порядку та на умовах, встановлених цим Договором, передати Покупцеві Продукцію, вибрану та оплачену Покупцем на Сайті Продавця (надалі - "Продукція"), а Покупець зобов’язується прийняти Продукцію в порядку та на умовах, передбачених цим Договором.1.2. Продавець розміщує інформацію про Продукцію в об’ємі, що вимагається Законом України «Про захист прав споживачів», Законом України «Про електронну комерцію», з метою надання Покупцю можливості свідомого і компетентного вибору Продукції. Фотографії Продукції, що містяться на Сайті Продавця, можуть відрізнятися від фактичного зовнішнього вигляду Продукції. Для уточнення інформації щодо Продукції Покупець повинен звернутися до Продавця. 1.3. До моменту оплати Продукції Покупець зобов’язується ознайомитись з цим Договором та з інформацією про Продукцію (її описом), що розміщено на Сайті, а також при реєстрації та/або при оформленні замовлення вказати на Сайті повну, точну та достовірну інформацію про Покупця/одержувача.1.4.3. На власний розсуд, в односторонньому порядку вносити зміни до Договору, шляхом розміщення (оприлюднення) Договору в новій редакції на Сайті. Зміни вступають в силу з моменту їх розміщення (оприлюднення), якщо інший строк вступу змін в силу не визначений додатково.
2. ВАРТІСТЬ ПРОДУКЦІЇ. ПОРЯДОК ОПЛАТИ2.1. Вартість Продукції визначається в національній валюті України та вказується на Сайті Продавця.2.2. Оплата замовлення означає згоду Покупця на укладення цього Договору із Продавцем.2.3. Оплата за Продукцію здійснюється в національній валюті України в безготівковій формі за реквізитами, вказаними на Сайті. Датою оплати вважається день надходження коштів на рахунок Продавця. Замовлення приймаються до виконання лише після надходження коштів на рахунок Продавця2.4. Ціни на будь-які позиції Продукції, вказані на сайті є чинними на момент здійснення замовлення.2.5. Покупець сплачує за Продукцію шляхом 100% передоплати загальної вартості Продукції.2.6. Покупець має право підтвердити або анулювати замовлення, до того моменту, поки воно не оплачене.2.7. Продавець має право на власний розсуд, в односторонньому порядку змінювати ціни на Продукцію. У будь-якому разі ціна оплаченої Продукції, є незмінною.
3. ЗАМОВЛЕННЯ ТА ПЕРЕДАЧА ПРОДУКЦІЇ3.1. Користувач, який оформляє замовлення на купівлю Продукції на Сайті, отримує статус Покупця. Розміщуючи замовлення через Сайт, Покупець гарантує, що він володіє повною правосуб’єктністю для укладення Договору, є особою, яка досягла 18 років на день розміщення замовлення; будь-яка інформація, яку надає Покупець, є повною та точною, а у протилежному випадку Покупець несе повну відповідальність за надання неправдивих відомостей, що спричинили неможливість належного виконання Продавецем своїх зобов'язань відповідно до Договору; якщо Продукція отримується не Покупцем особисто, а іншим одержувачем, Покупець надав одержувачу всю необхідну інформацію щодо Продукцію та порядку її прийняття.3.2. При оформлені замовлення на Сайті Продавця, Покупець надає згоду на придбання Продукції, що представлені на Сайті та містяться у кошику Покупця на умовах, вказаних в цьому Договорі. Оформлення замовлення являється прийняттям Покупцем публічної пропозиції укласти договір публічної оферти про купівлю-продаж Продукції, що є в наявності на Сайті. 3.3. Замовлення приймаються через сайт у робочий час Продавця. При оформленні замовлення Покупець повинен максимально точно вказати дані Одержувача. Невірна інформація, надана Покупцем, може перешкодити виконанню замовлення в зазначений час.3.4. Після оформлення та оплати замовлення Покупець отримає повідомлення з підтвердженням замовлення та його оплати, а також з номером замовлення та деталями про Продукцію, які Покупець замовив («Підтвердження замовлення»).3.5. Передача Продукції здійснюється у електронному вигляді за допомогою мережі Інтернет. Поставка Продукції, яка має матеріальну форму, здійснюється поштовим відправленням за рахунок Покупця. 3.6. При отриманні Продукції, яка має матеріальну форму Покупець має впевнитися у цілісності та комплектності Продукції шляхом огляду вмісту замовлення. У разі виявлення пошкоджень чи неповної комплектації Продукції – зафіксувати всі відмінності в акті невідповідності.3.7. Право власності на Продукцію, а також ризик випадкового знищення чи пошкодження Продукції переходить від Продавця до Покупця в момент передачі Продукції. Ризик випадкової загибелі Продукції несе власник.
4. ПРОВО ВИКОРИСТАННЯ ПРОДУКЦІЇ4.1. Передача Покупцю Продукції у електронній формі передбачає отримання ним доступу до продукції. 4.2. Право Покупця на використання Продукції, яку він отримує відповідно до умов цього Договору (без права передачі третім особам), передбачає можливість використання Продукції без обмеження в часі виключно для особистих потреб і цілей. 4.3. Купівля Продукції, яка є об’єктом інтелектуальної власності:4.3.1. Покупцю надається невиключне право на використання Продукції. 4.3.2. Продавець, як власник майнових прав інтелектуальної власності на Продукцію, надає Покупцю дозвіл на використання даної Продукції.4.3.3. Покупцю надається право використання Продукції, без права копіювання, внесення змін та виправлення у помилок, без права його розповсюдження. 4.3.4. продавець гарантує, що йому належать майнові права інтелектуальної власності на Продукцію в обсязі, необхідному для укладення та належного виконання Договору, і що такі дії не порушують прав третіх осіб. Немайнові права інтелектуальної власності на Продукцію належать автору.
5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН5.1 Кожна Сторона зобов'язується виконувати свої зобов'язання належним чином і сприяти іншій Стороні у їх виконанні. У випадку порушення Договору, винна Сторона несе відповідальність, визначену цим Договором. Порушенням Договору є його невиконання та/або неналежне виконання, тобто виконання з порушенням умов, визначених змістом цього Договору.5.2. При невиконанні або неналежному виконанні своїх зобов'язань однієї зі сторін, сторона, що не виконала свої зобов’язання, зобов’язана відшкодувати іншій стороні заподіяні збитки (крім упущеної вигоди). Відшкодування збитків не звільняє сторону, що не виконала чи неналежно виконала свої зобов’язання від виконання своїх зобов’язань у повному обсязі і належним чином.5.3. Сплата Стороною санкцій, передбачених Договором не звільняє її від обов'язку виконати цей Договір в натурі. Сторона вправі не застосовувати штрафні санкції у випадку порушення іншою Стороною своїх зобов’язань.
6. ТЕРМІН ДІЇ ДОГОВОРУ. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН6.1. Договір набуває чинності з дати його укладення та діє до моменту виконання Сторонами їх зобов’язань за Договором, які виникли під час його дії. Датою укладення Договору вважається дата оплати Продукції Покупцем.6.2. Продавець має право вносити зміни до тексту цього Договору на свій розсуд у будь-який момент та без попереднього повідомлення Покупця. Актуальна (чинна) редакція Договору завжди доступна на сайті.6.3. Покупець погоджується та визнає, що внесення змін до Оферти тягне за собою внесення цих змін до укладеного вже чинного між Покупцем та Продавцем Договору, і ці зміни в Договорі набувають чинності з такими змінами в Оферті.
7. ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ7.1. Сторони будуть всебічно сприяти тому, щоб всі суперечки та непорозуміння, які виникають при виконанні цього Договору та у зв'язку з ним вирішувалися шляхом переговорів та обміну листами між Сторонами.7.2. Усі суперечки та непорозуміння між Сторонами, з яких не було досягнуто згоди, підлягають розгляду у Господарському суді згідно з чинним законодавством України.
8. ОБСТАВИНИ НЕПЕРЕБОРНОЇ СИЛИ8.1. У випадку неможливості виконання зобов’язань за Договором внаслідок виникнення будь-яких обставин, надзвичайних або невідворотних за даних умов подій (форс-мажорних обставин, обставин непереборної сили), включаючи, але не обмежуючись тими, що передбачені п.2 ст.14-1 ЗУ «Про торгово-промислові палати в Україні»: якими є надзвичайні та невідворотні обставини, що об’єктивно унеможливлюють виконання зобов’язань, передбачених умовами договору (контракту, угоди тощо), обов’язків згідно із законодавчими та іншими нормативними актами, а саме: загроза війни, збройний конфлікт або серйозна погроза такого конфлікту, включаючи але не обмежуючись ворожими атаками, блокадами, військовим ембарго, дії іноземного ворога, загальна військова мобілізація, військові дії, оголошена та неоголошена війна, дії суспільного ворога, збурення, акти тероризму, диверсії, піратства, безлади, вторгнення, блокада, революція, заколот, повстання, масові заворушення, введення комендантської години, карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України, експропріація, примусове вилучення, захоплення підприємств, реквізиція, громадська демонстрація, блокада, страйк, аварія, протиправні дії третіх осіб, пожежа, вибух, тривалі перерви в роботі транспорту, регламентовані умовами відповідних рішень та актами державних органів влади, закриття морських проток, ембарго, заборона (обмеження) експорту/імпорту тощо, а також викликані винятковими погодними умовами і стихійним лихом, а саме: епідемія, сильний шторм, циклон, ураган, торнадо, буревій, повінь, нагромадження снігу, ожеледь, град, заморозки, замерзання моря, проток, портів, перевалів, землетрус, блискавка, пожежа, посуха, просідання і зсув ґрунту, інші стихійні лиха тощо (надалі – «обставини Форс-Мажору»), термін виконання зобов'язань відкладається на період, впродовж якого діятимуть такі обставини, за умови додержання потерпілою від таких обставин Стороною положень цього розділу Договору.8.2. Якщо Сторона не виконує своєчасно своїх зобов’язань через обставини Форс-Мажору, така Сторона повинна надіслати іншій Стороні письмове повідомлення про часткове чи повне невиконання зобов’язань за Договором разом із викладенням фактів та вказівкою на конкретні обставини Форс-Мажору, що перешкоджають виконанню цією Стороною своїх зобов’язань за Договором. Сторона повинна надіслати повідомлення про настання та про припинення обставин Форс-Мажору якомога швидше (але не пізніше, ніж через 5 (п’ять) робочих днів з дати виникнення чи припинення таких обставин). Сторона, що посилається на обставину Форс-Мажору, також повинна надати іншій Стороні не пізніше, ніж через 30 (тридцять) календарних днів після повідомлення про обставини Форс-мажору документ, виданий Торгово-промисловою палатою України, що підтверджує настання та існування обставин Форс-Мажору або інший документ, виданий компетентними органами, що підтверджує настання обставин, що унеможливлюють належне виконання Стороною зобов’язань за цим Договором. Несвоєчасне повідомлення або ненадання документу, що підтверджує форс-мажор, позбавляє Сторону права посилатися на обставини Форс-Мажору, як на підставу для звільнення від відповідальності.8.3. Сторона, що посилається на обставину Форс-Мажору, повинна вжити всіх можливих розумних заходів для того, щоб звести до мінімуму наслідки невиконання нею обов’язків по даному Договору для іншої Сторони.8.4. У випадку, якщо обставини Форс-Мажору тривають понад 2 (два) календарні місяці, будь-яка Сторона має право припинити дію цього Договору, незважаючи на інші його положення, надіславши іншій Стороні письмове повідомлення про припинення даного Договору не пізніше, ніж за 10 (десять) календарних днів до дати припинення Договору. При цьому жодна зі Сторін не матиме права вимагати відшкодувань збитків, пов’язаних із таким розірванням, а Договір вважатиметься припиненим лише після здійснення Сторонами всіх належних взаєморозрахунків.
9. КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ9.1. Сторони домовляються, що будь-яка інформація, отримана у ході виконання своїх зобов'язань за цим Договором, є конфіденційною та не може бути розголошена без попереднього письмового узгодження іншою Стороною протягом усього строку дії Договору та 3 років після його закінчення. До конфіденційної інформації належить будь-яка інформація, передана однією Стороною другій Стороні, прямо чи опосередковано, в усній, письмовій чи іншій формі, зокрема, але не виключно, зміст цього Договору, інформація про діяльність Сторін і будь-які дані, що надаються кожною зі Сторін одна одній у зв’язку з цим Договором.9.2. Сторони зобов’язуються зберігати в таємниці конфіденційну інформацію, не відкривати і не розголошувати частково або повністю таку інформацію будь-якій третій стороні без попередньої письмової згоди іншої Сторони за цим Договором. 9.3. Припинення цього Договору або його розірвання з будь-яких причин не є причиною для припинення зобов'язань про конфіденційність. За розголошення конфіденційної інформації винна Сторона несе відповідальність у розмірі завданої шкоди.
10. ІНШІ УМОВИ10.1. Згідно цього Договору Продавець продає Продукці, що представлений в Інтернет-магазині, та є адміністратором Сайту, та діє відповідно до цього Договору, Закону України «Про захист прав споживачів», Закону України «Про електронну комерцію», Закону України «Про захист персональних даних» та інших нормативних актів.10.2. Усі правовідносини, що виникають з цього Договору або пов’язані з ним, у тому числі, пов’язані з дійсністю, укладенням, виконанням, зміною та припиненням цього Договору, тлумаченням його умов, визначенням наслідків недійсності або порушенням Договору, регулюються цим Договором та відповідними нормами чинного законодавства України, а також звичаями ділового обороту, які застосовуються до таких правовідносин на підставі принципів добросовісності, розумності та справедливості.10.3. Цей Договір укладений при повному розумінні Сторонами його умов та термінології українською мовою. Всі документи, на підставі яких виконується даний Договір (Додатки, Доповнення, накладні, тощо), а також - Додаткові договори до Договору є його невід'ємною частиною. Усі зміни, доповнення, Додаткові договори та додатки до Договору набирають чинності з дати їх опублікування на сайті.10.4. Сторони заявляють, що вони досягли згоди по всіх істотних умовах цього Договору. Зміст прав і обов’язків, що виникають з моменту підписання цього Договору Сторонам зрозумілі.10.5. Відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» від 01 червня 2010 року №2297-VI, Покупець надає згоду Продавецьу на обробку, накопичення та зберігання персональних даних Покупця, які зокрема Покупець вкаже на Сайті, але не обмежуються ним, з метою забезпечення реалізації прав та обов’язків, визначених у цьому Договорі, з метою забезпечення реалізації цивільно-правових, господарсько-правових, адміністративно-правових; податкових та відносин у сфері бухгалтерського обліку та аудиту, зокрема, але не обмежуючись таким: проведення розрахунків, здійснення бухгалтерського обліку, надсилання кореспонденції, дій, пов’язаних із захистом порушених або оспорюваних прав та інтересів Сторони за цим Договором. 10.6. Недійсність окремих положень цього Договору не тягне недійсності умов Договору вцілому. 10.7. До моменту оплати Покупець зобовязаний ознайомитися з іншими умовами та політиками, розміщеними на сайті та дотримуватися їх.
ПРОДАВЕЦЬ:ФОП Нарбут Ольга Андріївна. Адреса: Україна, м. Київ, вул. Паньківська, буд. 27/78. Телефон: +380504442128ІПН: 2660407645 Платник єдиного податку 3 група 5% Рахунок: UA343052990000026004015018257Ред. 01.08.2023